Home >> מילון מושגים (page 3)

מילון מושגים

מלחמת המכבים ביוונים

מכבים ביוונים

מהי המשמעות הפנימית של מלחמת המכבים ביוונים ואיך היא קשורה ליחס בין העולם הזה ובין העולם העליון. "מלחמת המכבים ביוונים" היא מלחמה שמתרחשת בתוך האדם בין שני כוחות, שתי גישות למציאות. השם "יוונים" מורה על כך שהאדם מברר כל מצב ומצב בתוך הדעת, זאת אומרת לפי השכל שלו, לפי הרגש שלו, לפי ההבנה שלו, לפי מה שהוא יכול לקבל בתוכו, ...

המשך לקרוא »

העלאת מ"ן

העלאת מ"ן

מהי "העלאת מ"ן". "העלאת מן" זו הבקשה להיות דומה לבורא שמגיעה מתוך מצב שבו האדם מרגיש את עצמו בחוסר אונים, בעירום וחוסר כל ואף אחד אינו יכול לעזור לו, כמו במדבר. האדם מרגיש שאין לו שום אפשרות להגיע להשפעה ולאהבת הזולת, והחיסרון לזה כל כך גדול אצלו עד כדי כך שאפילו המצב שיש לו כל טוב בגשמיות, מורגש אצלו גם ...

המשך לקרוא »

שושנה בין החוחים

שושנה בין החוחים

מהי "שושנה בין החוחים" שעליה אנו לומדים בספר הזוהר. "השושנה" היא המלכות שכוללת בתוכה את כל הנשמות שרוצות להתחבר על ידי ביטול האגו שלהן, שאותו ניתן לבטל רק על-ידי המאור המחזיר למוטב. כל אחד שמשתוקק לגילוי העליון, הבורא, משתוקק ל"שושנה", למלכות, כי היא המקום שבו מתגלה הבורא. בזוהר אנו לומדים על המקום הזה, על אופן בנייתו על ידי האור שפועל ...

המשך לקרוא »

שערות

שערות

מהו הפירוש של המושג "שערות" בחכמת הקבלה. "שערות" זהו מנגנון מיוחד של הקשר בין העליון לתחתון. המנגנון הזה נקרא "שערות" מהמילה "סוער", "סערה", שהעליון רוצה לתת לתחתון כול מה שיש לו, אך חייב להגביל את עצמו ולתת לו רק מעט, בהתאם לדרגת התחתון, בהתאם ליכולת של התחתון לקלוט ולא להישבר. אנחנו לומדים בפעם הראשונה על ההגבלה הזאת שהעליון לוקח על ...

המשך לקרוא »

ערבות, מסירות נפש

ערבות, מסירות נפש

מהן "ערבות" ו"מסירות נפש" בעבודה הרוחנית. "ערבות" היא מערכת הקשר בינינו שמצד אחד כל אחד מרגיש בה את עצמו ומצד שני מעל הרגש הזה של עצמו הוא מרגיש בה שהוא נמצא בקשר הדוק עם האחרים. באופן שהקשר הזה, בדומה לקורי עכביש, לא מאפשר לו שום תנועה חופשית. אם האדם רוצה להיות מסור באופן כזה לחברה, והוא רוצה להיות יחד עם ...

המשך לקרוא »

השגחה כללית והשגחה פרטית

השגחה כללית והשגחה פרטית

מהם השגחה כללית והשגחה פרטית. אנו לומדים בחכמת הקבלה שכל מערכת העולמות העליונים פועלת בהתאם למטרת הבריאה כדי להביא את הנבראים להשתוות הצורה עם האור ויש בה כל מיני תהליכים ומקרים שמתוכננים לשם כך. חלק מהם פועל על הנבראים בצורת ה"מקיפים" לפי התוכנית הכללית, על כולם יחד, וזה נקרא "השגחה כללית", וחלק מהם פועל בצורת ה"קו" לפי התוכנית הפרטית, על ...

המשך לקרוא »

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית

מהי "השתתפות עצמית" בתהליך ההתפתחות של הבריאה. אנו לומדים בחכמת הקבלה שהרצון לקבל שהבורא ברא מתפתח לפי תוכנית הבריאה על ידי השפעת האור העליון שפועל עליו כל הזמן. הרצון לקבל עובר כל מיני מצבים תחת ההשפעה הזו עד שמתגלה בו מצב מיוחד שנקרא "השתתפות עצמית". ה"השתתפות העצמית" שמתגלה היא בכך שהוא יכול ללוות את ההתפתחות שלו בהסכמה או ללא הסכמה. ...

המשך לקרוא »

עביות

עביות

מהו פירוש המושג "עביות" בחכמת הקבלה. עביות פירושה דרגת "גודל הרצון" הנמדדת לא לפי כמות הרצון אלא אך ורק לפי איכותו. במידה שהרצון הזה מרגיש יותר, מבין יותר, משיג יותר את המעמד שלו לעומת האור, במידה שהוא מרגיש את עצמו הפוך מהאור, במידה כזו נקבעת איכות הרצון שלו, העביות שלו. ובהתאם למידה בה הוא מרגיש שהוא הפוך מהאור אז באותה ...

המשך לקרוא »

שמן וקטורת

שמן וקטורת

על משמעות הכתוב בספר הזוהר "שמן וקטורת ישמח לב". "לב" פירושו רצון, "קטורת" פירושה אור החסדים, אור חוזר, ו"שמן" פירושו אור חכמה. ולפי כך הכתוב "שמן וקטורת ישמח לב" מדבר ברצון שיש בו אור חסדים, מסך ואור חוזר, ואז הוא כבר יכול לקבל אור חכמה בתוכו ולכן זה נקרא שמחת הלב, שמחת הרצון.

המשך לקרוא »

אותיות ההשפעה

אותיות ההשפעה

כל אות בשפה העברית מסמלת כוחות, מידות של ההשפעה העליונה על ספירת מלכות, כך שאם היא מקבלת צורת אות מסוימת, היא מגיעה בזה לתיקון תכונה שמסמלת אותה האות. ומכיוון שהמלכות כוללת את כל הנשמות, כל הנשמות צריכות להגיע לחיבור בכל כ"ב האותיות, בכל אותן הצורות אשר מופיעות בספר התורה מהמילה "בראשית" ועד למילה "ישראל". והשאלה שנשאלת במאמר ה"אותיות" של ספר ...

המשך לקרוא »