Home >> מילון מושגים (page 7)

מילון מושגים

משה, מצוות ה'

משה

מי זה משה ומהן מצוותיו בפנימיות שלנו, בתוכנו. "משה" זה אותה הנקודה באדם שמובילה אותו להבחנה, שהקשר שלו עם האור הוא במטרה להשתנות ולהגיע לכוונה "על מנת להשפיע". ו"מצוותיו" זה נקרא אותם העצות שהאדם שומע שהוא צריך לעשות אותם, שע"י העצות האלו הרצון לקבל שלו יראה לו שהוא נכלל מתרי"ג רצונות פרטיים ואז האדם יתחיל לתקן אותם בכוונה החדשה, ע"מ ...

המשך לקרוא »

"כלב" המוזכר בספר הזוהר

ספר הזוהר

מהי המשמעות הרוחנית של המושג "כלב" המוזכר בספר הזוהר.  "כלב" מסמל את הרצון לקבל שבנו שלא מסוגל לקבל את התכונה בעל מנת להשפיע בדרגת ה"מדבר", אלא הוא מסוגל להיות בהשפעה רק בדרגת ה"חי", בכוונה על מנת לקבל. כלומר ההבדל בין "על מנת לקבל" ל"על מנת להשפיע" הופך אותו ל"חיה טמאה" ממש. קרובה מאוד לאדם וטמאה. נאמן מאוד בדרגת הרצון לקבל ...

המשך לקרוא »

עבודה רוחנית

עבודה רוחנית

מהי העבודה הרוחנית. העבודה הרוחנית היא בגילוי הרע, בגילוי השנאה עד הר סיני. וכשמתגלה החורבן, מתגלה השבירה, השנאה, הדחייה בינינו, אנו לא מכסים אותה ולא מחסלים אותה, אלא אנו רוצים לתקן אותה על ידי הלימוד, על ידי המאור המחזיר למוטב. אנו רוצים שהאור יבוא וישנה את השנאה הזו, את הדחייה הזו ויהפוך אותה לקשר בינינו, עד שנגיע לקשר של האהבה. ...

המשך לקרוא »

קליפת נוגה

קליפת נוגה

מהי "קליפת נוגה" ומה זה נקרא "לעבור דרך קליפת נוגה לתוכן הפרי".  קליפה זה לא תמיד רע, הקליפה שומרת על הכלי, על הפרי, היא באה כדי להגן על משהו שגדל. "קליפת נוגה" שייכת למין הזה של הקליפות, שלא נותנות לאדם להתקרב לקדושה, לצד ימין, עד שהוא לא נפטר מג' הקליפות הטמאות שבצד שמאל ולכן קליפת נוגה נמצאת באמצע בין הטוב ...

המשך לקרוא »

כוח הצמצום

כוח הצמצום

מהו "כוח הצמצום". "כוח הצמצום" זה נקרא שעוברים לאמונה למעלה מהדעת ביחס לזולת. זאת אומרת, שבכל מצב שמתגלה לפניי, אני צריך לחשוב על טובת הזולת מעל לטובת עצמי. אם אני מסוגל להתחיל לחשוב כך, זה נקרא שאני כבר שולט על הרצון לקבל שלי על ידי כוח הצמצום. בזה אני עדיין לא מתחיל לעבוד לטובת הזולת, אבל אם בכל מקום ומקום, כלומר בכל ...

המשך לקרוא »

יש מאין

יש מאין

מה פירוש המושג "בריאה יש מאין". הבריאה נקראת "יש מאין" היות והבורא בלבד קיים והוא רצה לברוא מישהו שיהיה מחוצה לו. אז ההבחנה הזאת שיש משהו מחוצה לו נקרא "בריאה". והרצון של הבורא הוא שאותו הנברא ישיג את מצבו שהוא נמצא מחוצה לבורא, ידלג על הפער בינו ובין הבורא, ויגיע למצב שהוא מבטל את הבריאה, את הפער, את התהום ביניהם. לכן האדם, ...

המשך לקרוא »

להתקיים ברוחניות

רוחניות

מה זה נקרא "להתקיים" בעולם שלנו ובעולם העליון. בעולם שלנו הכוח העליון לא מופיע בגלוי לפנינו, ולכן אנחנו מגדירים את המציאות רק בקיום החומר. כלומר "בריאה" בעולם שלנו זה היא כל מי שיש לו איזשהו סוג של חומר: דומם, צומח, חי. זה מה שנקרא אצלנו "קיים". וברוחניות לא מתחשבים בחומר, אלא מתחשבים בעצמאות. כדי שיהיה נברא, הוא צריך להיות עצמאי. מידת העצמאות שביצור ...

המשך לקרוא »

דמיון והשגה

דמיון והשגה

  מהו ההבדל בין דמיון והשגה. מי שנמצא בדמיון הכול בדמיון אצלו. כוח הדמיון הוא חזק מאוד ולכן אי אפשר לבדוק אותו. עם דמיון אי אפשר לעשות כלום, מלבד עבודה בחברה. וכשהאדם נכלל עם החברה, הם מייצבים את הרמה שלו ואז הוא מקבל את ההבחנות האמיתיות בהשגה. האדם יכול לבדוק אם הוא נמצא בהשגה או לא, רק לפי הכלים, כלומר שבאמת יש ...

המשך לקרוא »

העולם הזה והעולם העליון

העולם העליון

מהם "העולם הזה" ו"העולם העליון" ומה זה נקרא "לעבור מעולם לעולם". תמונת המציאות שבאדם כשהיא נתפסת בהרגשה המכוונת פנימה, לתוך עצמו, נקראת "העולם הזה", וכשהיא מורגשת בתפיסה המכוונת מחוצה לו, נקראת "העולם העליון", "העולם הרוחני". כלומר המעבר מ"העולם הזה" ל"עולם העליון" הוא בתפיסת המציאות שלנו, והוא מושג על ידי שיטה הנקראת "חכמת הקבלה" שמסבירה לנו איך ניתן לתקן את הקשר בינינו, כך ...

המשך לקרוא »

קליפת נוגה

קליפת נוגה

מהי "קליפת נוגה" ומה זה נקרא "לעבור דרך קליפת נוגה לתוכן הפרי". קליפה זה לא תמיד רע, הקליפה שומרת על הכלי, על הפרי, היא באה כדי להגן על משהו שגדל. "קליפת נוגה" שייכת למין הזה של הקליפות, שלא נותנות לאדם להתקרב לקדושה, לצד ימין, עד שהוא לא נפטר מג' הקליפות הטמאות שבצד שמאל ולכן קליפת נוגה נמצאת באמצע בין הטוב ובין ...

המשך לקרוא »