Home >> מילון מושגים >> תפילת רבים
תפילת רבים

תפילת רבים

מהי תפילת רבים ברוחניות? תפילת רבים זו נטייה של השפעה שבאה מתוך האדם כלפי הזולת. אין בורא ללא נברא. הצורה הזאת של ההשפעה הכללית לא קיימת במידה ואין מי שמגלה אותה, לכן אדם שרוצה להשיג את התכונה הזו נכלל בקבוצה ומתוך ההסבר שהוא מקבל, ובעבודה עם הקבוצה, הוא מתחיל להבין באמצעות פנימיות החיבור בינו לבין אחרים, שבעצם הדאגה לרבים, והדאגה לבורא, זה אותו הדבר.
בפנימיות הקבוצה נמצא הכוח הכללי של ההשפעה. בהתחלה הזולת מתואר לאדם כקבוצה, כפנימיות הקבוצה, ואח"כ הוא רואה דרך זה שבעצם כל העולם נמצא באחדות והשכינה שורה בכל העולם ואז מתגלה לו כבר העולם הרוחני, המציאות הרוחנית.