Home >> מילון מושגים >> רצון ומחשבה: הווה, עתיד ועבר.
רצון ומחשבה

רצון ומחשבה: הווה, עתיד ועבר.

מהם רצון ומחשבה לפי חכמת הקבלה. החומר היחידי שקיים בעולם הוא רצון וכל מה שמתבצע בעולם, מתבצע רק על ידי הרצונות שלנו והמחשבות שלנו שמלוות את הרצונות הללו. "רצון" או אוסף של "רצונות" זה המהות שלנו, זה הטבע שלנו שבו אנחנו נמצאים. בכל רגע בקיומו של האדם יש לו אוסף מסוים של רצונות. ואילו ה"מחשבה" זה מה שמלווה את הרצונות הללו כדי לכוון אותם לאיזשהו מקום, כדי לממש אותם באיזושהי דרך. כלומר יש רק רצונות ומחשבות, יש אוסף של רצונות במצב הנוכחי שלי שנקרא "הווה", יש אוסף של רצונות במצב העתידי שלי, שהוא המצב הנרצה שאני יכול לדמיין במחשבה והוא נקרא "עתיד", ויש גם את המצב הקודם של הרצונות שלי שנרשם בזיכרון הנקרא "עבר", שאותו אני יכול לשחזר במחשבה. זה הכול.