Home >> מילון מושגים >> קללה וברכה

קללה וברכה

מהם קללה וברכה ברוחניות ?

הכול תלוי בהכנה מצד האדם, מצד הבורא אין שינויים מקללה לברכה וההיפך, אלא האדם שמכין את עצמו מגלה ביגיעה שלו אם הוא הגיע לברכה או לקללה ואין לשייך זאת לכוח העליון. בדומה לתפילה שאם אני מכין את עצמי נכון אז אני זוכה לברכה ואם אני מכין את עצמי בצורה לא נכונה אז אני מגלה את הקללה. כך זה בא לידי ביטוי גם ביתר המצבים ורק מנקודת המבט של האדם, מהמשתמש בלבד