Home >> מילון מושגים >> מילוי
מילוי

מילוי

מהו מילוי ברוחניות? יש לך איזה שקע באדמה, ואתה ממלא אותו במים. אז כל פרט ופרט כפי שהוא  בולט או חסר, יותר או פחות, מתמלא לפי מה שהוא. זה מה שעושה האור. האור לא עושה שום חשבונות עם הרצון אלא ממלא אותו, מאיר לו יותר והרצון לא עושה חשבון אלא רק הבחנות, כמה קרוב או רחוק הוא מהאור. לדוגמא אני מקבל עכשיו אור ב-10 ואט יותר, אז בהתאם לזה יש לי בחינות אלו ואלו, רצונות אלו ואלו, מחשבות אלו ואלו. בכל אחד מהם יש עכשיו מחשבה ובירור חדשים בהתאם למה שמאיר ואז אני עושה חשבון חדש. את האור שממלא אותי אני לא מרגיש אלא אני מרגיש  את הרצון ובהתאם להבחנות שבו, בזה אני מרגיש את האור. עבודה עם הרצון זה עבודה עם הכוונה ולא משנים את הרצונות אלא משנים רק את הכוונה. מה אכפת לי איזה רצונות יש שם, שקעים או בליטות בתוך הבור שאני ממלא עם המים, זה יישאר גם כך. הבעיה שלי היא רק למלא אותו. זאת אומרת מה זה הכלל הגדול בתורה "ואהבת לרעך כמוך" ? זה הכוונה שיש לך, אחת.