Home >> עצות וקטעים >> לעלות מעל האגו

לעלות מעל האגו

מה לעשות כאשר האגו נותן לנו כוח לעבוד?

יש לראות באגו הזדמנות לעבוד על עצמי, על הדחפים הטובים והרעים שלי, מול החברים,
וזו הזדמנות להתקדם, בעוד שהחברים לא צריכים לשים לב למה שעובר עלי בכלל.
האגו הוא תמיד מקור לבערה פנימית.
השאלה היא, עד כמה אתה מצליח לההתעלות מעל האגו ומעל תכונת הקבלה,
ולהמשיך לעבוד ולהתקדם, וזה נקרא "עזר כנגדו".