Home >> מילון מושגים >> כסף, דמי כיס
כסף

כסף, דמי כיס

מה הפירוש של "כסף" ו"דמי כיס" ברוחניות. "כסף" הוא מלשון "כיסופא". ברוחניות המסך נקרא כך, כיסוי של אור חסדים שמכסה את הרצון לקבל ובהתאם לגודל המסך מודדים כמה אפשר לקבל אור חוכמה. לכן בגשמיות כהעתקה מרוחניות אפשר לקנות כל דבר בכסף ובו מודדים ערך לכל דבר בעולם הזה. "דמי כיס" זה כיסוי מינימאלי שהאדם מרגיש שזה כל מה שהוא צריך בשביל להיות מכוסה מעניות, בשביל לכסות את הרצון לקבל שלו במידה הכרחית. כמו חפץ חסד שלא זקוק ליותר מהכרחיות.