Home >> עצות וקטעים >> יחס חדש
יחס חדש

יחס חדש

אדם שיש לו חשיבות המטרה חייב לסדר בעצמו יחס חדש כלפי העולם. אני צריך שתהיה לי חשיבות רק לדבר אחד- השגת האלוקות דרך הקבוצה. כל השאר הוא טפל. כלפי שאר הדברים העולם אני צריך לבנות יחס חדש, ולהעמיד כל דבר במקומו. אני חייב לדאוג למשפחה, לבריאות, לפרנסה, אבל הכל נעשה מתוך כך שהחיים הם השגת המטרה, והשגת המטרה מחייבת אותי ליחס כזה