Home >> מילון מושגים >> חיבור
חיבור

חיבור

מהו חיבור ברוחניות? חיבור זה משהו שלא קיים בך ולא קיים בי, חיבור זה משהו שקיים בינינו. הוא לא קיים בך אז אל תחפש אותו בפנים. אני אוהב את החבר, הוא נמצא אצלי בפנים וזה בסדר. וגם הוא אומר שהוא אוהב אותי ושאני נמצא אצלו בפנים, אבל זה עדיין לא נקרא חיבור כי כך כל אחד כך מרגיש את השני. חיבור נקרא מה שיש בינינו בינך לביני, לא בין הגופים אלא בהרגשה של אני ואתה יש חיבור, שאנו מרגישים את עצמנו קרובים יותר ויותר עד שאני מרגיש שאני ואתה זה לא שאתה בי ואני בך אלא אנחנו שנינו כאחד.

זה משהו שצריכים להתחיל להרגיש, שהמקום בינינו ,לא שייך לי ולא לך אלא לשנינו יחד. "יחד" נקרא שאין אנחנו ,מבטלים, את ה"אני" ואת ה"אתה" ואין דבר כזה יותר, אלא קיים רק ה-"יחד". היחד הזה , הוא בעצם השורש, זה גילוי הבורא לנברא.