Home >> שיעורי קבלה >> הפתרון לכל הצרות

הפתרון לכל הצרות

החיבור הנכון בינינו הוא הפתרון עבור כלל האנושות, ואותו ניתן להשיג רק על ידי השכלה וחינוך – ללמוד איך להפעיל את עצמנו.

מה צריך להיות כדי להרגיש את ה"אני"
מפני שמלכתחילה הנברא נמצא בשלמות עם הבורא, הוא אפילו לא מרגיש שה"אני" קיים, כי כדי להרגיש את האני צריך להיות מקום ריק, ובגלל שהמצב ההתחלתי הוא שלמות, הנברא לא מרגיש דבר.

מהי מטרת הבריאה
מטרת הבריאה היא להביא את הנברא למצב, שהוא ירגיש חיסרון נגד הבורא בכל מה שדרוש, על מנת להשיג את ההפכיות בינו לבין הבורא, ומתוך דבר והיפוכו הוא יבין מי הוא הבורא, וכך הוא יוכל להכיר את הבורא בהדרגה ואז לפי חוק השתוות הצורה הוא יוכל להשיג אותו.

תהליך חדש
כל השינויים הם בתוך הנברא, בהתפתחותו השלילית, מתחילת הבריאה, דרך השתלשלות העולמות וחיי העולם הזה ועד ימינו. ומימינו והלאה מתחיל תהליך אחר לגמרי – הנברא מתחיל לקבל הארה מלמעלה, ומתחיל להתפתח בניגוד לטבעו שלו כלפי הבורא.

פיתוח תכונת ההשפעה
מתוך החושך, אפילו ללא הכרת הבורא, הנברא יכול להתחיל לפתח את תכונת ההשפעה, מתוך ההכרה שהוא לא יכול לקבל את מילוי החיים לבדו. ואז הוא הופך להיות זקוק לאחרים – תחילה הוא משתמש בהם למלא את עצמו, ובהדרגה הוא מגיע איתם להתקשרות יותר נכונה, הדדית. ואז אנו מגיעים להכרה עצמית כזו, שאין לנו זכות קיום אם לא נהיה קשורים יחד בצורה הנכונה. בצורה הזו הטבע, הכוח העליון, מביא אותנו להכרחיות בחיבור.

מקור הצרות
ארגון ללמוד קבלה בני ברוך מסבירים שהצרות המתגלות היום ברחבי העולם גם נובעות מחוסר הקשר בין בני האדם, וכתוצאה מכך גם כלל העולם נע לעבר תיקון מערכות היחסים בין בני האדם. הם לא צריכים לעבוד בקבוצה בדומה למקובלים, אלא רק ללמוד איך להתחבר ביניהם לחברה אחידה, על מנת להביא את עצמם ליציבות ולקיום הגשמי.

הפיתרון לצרות
אם אני נהנה כדי להשפיע לזולת, אז ההנאה שלי היא בלתי פוסקת. זהו פטנט מיוחד, יכולת מיוחדת להגדיל את הכלי שלו למימדים גדולים מאד, ללא כל פחד לבטל אותו. וכל הפתרון הוא בזה שאנו נכללים זה מזה, וכך מתקדמים, עד שכל אחד ואחד תופס כל הכלי האין סופי עם כל המילוי. כך יוצא שהחברה שאני רואה לפניי היא באמת המקום לייצב יחסים כאלה, שבהם אני בונה את מערכת מלכות דאין סוף- בשילוב 2 הנטיות ההפוכות – דחייה וחיבור, יחד.

הפרעות שעוזרות לי
אין לי אפשרות לגדול ברוחניות, אלא על ידי הפרעות – "עזר כנגדו".

עשיית נחת רוח לבורא
אני עוסק בקבוצה באהבת חברים, הקבוצה עוסקת בהפצה, ובזה שאני מפיץ את שם הבורא בעולם אני עושה לו נחת רוח, וכתוצאה מזה אני מגיע למטרת הבריאה – דבקות עם הבורא. ובלי קיום השרשרת הזו לא ניתן להגיע למטרה.