Home >> שיעורי קבלה >> דרגות ההתפתחות
דרגות ההתפתחות

דרגות ההתפתחות

ההבדל בין העולם הגשמי לרוחני, הוא בכוונה, ביחס שלי, בצורה שבה אני מסתכל על מה שקיים מחוץ לי דומה לכל דבר במציאות, גם האדם מתפתח ב-4 דרגות התפתחות – דומם, צומח, חי ומדבר. אנו לא מתפתחים מתוך קריאת החומר. כוח הטבע הוא המפתח אותנו כתוצאה מהשתדלותנו ודרישתנו הפנימי. אנו נמצאים במצבים רעים, כדי שנצטרך לדרוש מהבורא לגדול, וכתוצאה מכך נתקשר אליו, כקטן המתקשר לגדול. האמצעי הטוב ביותר להתקדמות הוא ההפצה, כי בהפצה אנו מממשים את רצון הבורא – שהנבראים יתחברו יחד כאחד, ושהנברא הכללי המחובר הזה יתחבר לבורא. החינוך הנכון הוא רק על-ידי מתן הדוגמא הנכונה. על-ידי "ואהבת לרעך כמוך", על-ידי קניית רצונות הזולת, אני מגדיל את נפח הכלי שלי. מעבר המחסום הוא גילוי תכונת ההשפעה באדם במידה המינימאלית. נותנים לאדם אמצעי שיהפוך ויתקן עצמו. אם נשתמש נכון באמצעים – קבוצה מורה ספרים לימוד הפצה, נזמין על עצמנו את המאור המחזיר למוטב. אי אפשר לחייב את הלב. אותו הכוח שמפתח אותנו בגשמיות וברוחניות הוא שמשנה לנו את הרצונות.