Home >> שיעורי קבלה >> בני ברוך- מורה הרוחני
מורה הרוחני

בני ברוך- מורה הרוחני

מורה רוחני – מורה שמכוון אותך לבורא ולא לעצמו עד שהאדם לא מגיע לציור הנכון של הגאולה, הוא לא מסיים את הגלות ניתן לגלות את הבורא רק דרך מערכת החברה. כל תיאור אחר הוא שקר רצון משותף אחד, אפילו הגרוע ביותר, הוא כוח רוחני בעולם שלנו נמצאת רק הדגמה אחת מהמצב האמיתי – הקשר בין בני האדם הדבר החשוב הוא להשתדל לאתר את רשת הקשר בין הנשמות, ושתהיה לנו הנחיצות לכך התקופה שבה אנו מכינים את עצמנו לרוחניות נקראת "תקופת ההסתרה" – הסתרה בחושים שלנו של מה הם הטוב והרע הרוחניים לא חשוב מה שתעשה – תוסיף כוונה. המאמץ צריך להיות פנימי לאחר שהתלמיד מבטל את עצמו בפני דברי המורה, הוא מקבל ממנו יסודות רוחניים, שלעולם לא ניתן לקבל דרך השכל. רק ולאחר מכן התלמיד מסוגל להבין את הכתוב בספר אין לאדם סיכוי להתפתח רוחנית אם הוא לא נמצא בקשר עם אדם המצוי ברוחניות הקושי שמציב המורה המקובל, אינו הכבדה או מחיצה, אלא אותה מדרגה מחויבת כדי לעלות לרוחניות המורה זה האמצעי, הממוצע בינך לבין הרוחניות, דווקא בגלל שהוא נמצא במקביל בעולם הזה