Home >> Tag Archives: קבלה

Tag Archives: קבלה

לעורר את האור

לעורר את האור

איך האדם יכול להכריע להשפעה ולא לקבלה? האדם צריך, קודם כל, לרצות להעדיף השפעה על קבלה, ולהכין את עצמו לכך. זה יסייע לו בעת שהבורא יוסיף לו רצון לקבל ומחשבות זרות. שנית, על האדם לקבוע לו "עיתים לתורה" – לקבוע זמנים ללימוד ולקריאת ספרים העוסקים בהשפעה. עצה שלישית: על האדם לגרום לסביבה לעסוק בהשפעה, כלומר לדאוג שהחברים לא יצאו ממחשבות ...

המשך לקרוא »

הצדקה והסכמה

מהם הצדקה והסכמה ברוחניות ?ההסכמה עם הבורא היא בעניין הבריאה שברא, כשאנחנו מגלים את הפעולות שלו כפעולות שלמות וטובות. זאת לא רק הסכמה ויש כאן הרבה שלבים. נשאלת השאלה למה אני צריך לתקן הכלים שלי כדי להגיע להצדקה, עד כדי כך שאפילו אם הוא לא היה עושה כלום, גם אני לא הייתי עושה כלום כי אני כבר מבין את כל ...

המשך לקרוא »

רוחניות

רוחניות זה הרצון לקבל שמקבל את צורת ההשפעה. ברצון לקבל יש כל מיני דברים מוגדרים שהם הרצונות הפרטיים שלו שנמצאים בכל מיני מצבים. ועל המצבים האלה אנחנו מדברים, אנחנו אף פעם לא מדברים על האור. רוחניות אצלנו זה רצון שיודע לתת, ואז ברצונות האלה יש כוחות, הבחנות. הרצון לקבל הוא מוגדר, הוא כוח שמורכב מהרבה כוחות, אז ודאי שיש לו ...

המשך לקרוא »

אדם

אדם זה מי שנמצא בין שתי כוחות באמצע, אנחנו מגדלים אותו. מהאדם שברא הבורא, משתי מערכות, נעשַה בכל אחד ואחד מאיתנו ניצוץ מאותו אדם. הוא ברא מערכת של דומם, צומח וחי ובסיום של המערכת הזאת בהתפתחות הרוחנית, נברא האדם, המדבר. אומרים שבאדם האגו מתחיל לצמוח בצורה לא מאוזנת וכל היתר נמצא באיזון. אז מה ברא הבורא? הוא ברא מערכת של ...

המשך לקרוא »

חשיבות גילוי הרע

דרגת החורבן חייבת להתגלות. הסבל, גילוי הרע חייב להתגלות. אם הוא מתגלה ללא המתקה של האור, זה כמו חולה שמגלה מחלה, הוא מפחד אבל חייב לגלות את זה כי יש לזה ריפוי. אנחנו חייבים לגלות את הרע, להימשך לימין, לחיבור,לאהבה, עם החשיבות הנכונה, וזה נקרא "ישראל מזרזים את הזמנים". אנחנו מגלים את הרע לפני שהוא משיג

המשך לקרוא »

אני אדמיין, האור יחבר

רק האור יכול לחבר בינינו, ורק על זה אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב על החיבור ועל האור, שיגיע ויקיים את החיבור. אנחנו בעצמנו לא יכולים להתחבר, ורק האור יכול לעשות זאת עבורנו. אנחנו מדמיינים שאנחנו מחוברים, חושבים על החיבור, והאור מחבר אותנו.

המשך לקרוא »