Home >> עצות וקטעים >> תשתמש במה שיש לך
מה שיש לך

תשתמש במה שיש לך

אל תפחד להפעיל את הכלי האגואיסטי שלך אם הוא מכוון כלפי רוחניות. כל הפעולות שלנו צריכות להתחיל בגשמיות – אני מפעיל את עצמי בסביבה, את הסביבה אני מפעיל כלפי ואני פועל כלפיה. כתוב: כל מה שבכוחך לעשות תעשה. תפוס את ההזדמנויות, כי על ידם, גם ללא כוונה נכונה, אתה מעורר את עצמך. אני נמצא בתוך הרצון לקבל על מנת לקבל, ופונה לעליון מתוך כלי שבור, כי זה מה שיש לי. הטבע שלי הוא לרצות לנצל את החברה ואת הבורא ואני צריך להפנות את הטבע הזה לכיוון הרוחניות, אפילו שאני פועל בעל מנת לקבל. בזה שאני מפעיל את הכלים השבורים, אני פועל מתוך שבירת הלב, דווקא שם אני מוצא את הבורא. אני צריך להתעסק ברצונות שיש לי על מנת לקבל, לא לפחד מהם ולא להתבייש בהם. אני שבור, ורק מתוך השבירה הזאת אני יכול לגלות את המטרה, כי בתוך הכלי השבור נמצאת נקודת המגע עם הבורא. אל תפחדו מגילוי הרע, העיקר שהרע הזה יתגלה בצורה מטרתית.