Home >> מילון מושגים >> תרומה
תרומה

תרומה

מהי "תרומה" ומה זה אומר ש"הבורא מדבר בין הכרובים". "תרומה" זוהי הפעולה הרוחנית העיקרית בג' קווים, בזיווג בקו האמצעי בין קו "ימין" ובין קו "שמאל", שבמידה שכל אחד עושה אותה, אז בכל הפעולות האלו אנחנו מייצבים את הכלי המשותף של הנשמה שלנו, ואז יוצא לנו מזה עבודה שלמה, עבודה ב"לקבל על מנת להשפיע". כלומר אנו מרכיבים את הנשמה הכללית על ידי כך שכל אחד ואחד, בכול רצון ורצון, משתדל להפוך את הכוונה מ"על מנת לקבל" שגילה ל"על מנת להשפיע". ואז "הבורא מדבר בין הכרובים", בין אלה שמוכנים להקריב, להתקרב, גם בימין וגם בשמאל לקו האמצעי, אליו. כלומר את הנשמה הכללית שלנו אנו בונים על ידי כך שכל אחד נותן "תרומה", שפירושה "תרום ה' ", הרמת הבורא מעל הנבראים, הרמת תכונת ההשפעה מעל תכונת הקבלה.