Home >> עצות וקטעים >> תרגיל ביחס
יחסים

תרגיל ביחס

רק מתוך היחס הנכון לזולת ניתן להגיע לאהבת ה'.

באופן טבעי, כלפי הבורא יש לנו יראת כבוד, ובחבר אנחנו מזלזלים, אבל כלפי ההשפעה הזולת חייב להיות חשוב יותר מהבורא. תנסו לעשות תרגיל כזה – תזלזלו בבורא ותאהבו את הזולת, זה יעזור לכם לראות איפה אתם נמצאים. רק מתוך היחס הנכון לזולת – קודם "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" ואחר כך "ואהבת לרעך כמוך", אפשר להגיע ל"ואהבת את ה' אלוהיך".