Home >> מילון מושגים >> תפקיד ישראל בעולם
עם ישראל

תפקיד ישראל בעולם

מהו תפקיד ישראל בעולם לפי חכמת הקבלה. עלינו לעשות תיקונים ולמנוע את כל האסונות שקורים בעולם כמו שכותב לנו בעה"ס בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שכל הייסורים שקורים בעולם זה מפני שישראל לא מבצעים את התיקונים שלהם בזמן. ישראל, ישר-אל, נקרא כל אחד שקיים בעולם, לא חשוב מה המוצא שלו, שיש לו יכולת לתקן את עצמו שהוא קיבל התעוררות ולא חשוב באיזה דרגה הוא נמצא.