Home >> מילון מושגים >> תפילת שמונה עשרה

תפילת שמונה עשרה

מהי תפילת שמונה עשרה ברוחניות ?

תפילה היא לא בקשה מהבורא שישתנה אלא איך אני אמצא חסרונות הנכונים שבמגע עם האור העליון אוכל להשתנות, להיות מתוקן ולהתפתח הדרגתית כדי להיות כמוהו. תפילת שמונה עשרה היא ודאי רק סימן. אנחנו מדברים תמיד רק על מלכות, אבל הסימן הוא שאנחנו הולכים למעלה מהרל"ק, בכוונה שאנו הולכים להשתמש בו בע"מ להשפיע.
כל התהליך שעובר פרצוף רוחני בעיבור, יניקה ומוחין, בכל בנייתו, הכול נכלל בתפילת 18. ט' ספירות דאו"י המתלבשות בט' ספירות דאו"ח שהם 18 צורות היחסים בינינו לבורא. הכול זה במגמה שאני אשתנה. אני רוצה להידמות לט' ראשונות לתכונת ההשפעה. תפילת 18 זו עיקר התפילה.