Home >> מילון מושגים >> תפילה
העלאת מ"ן

תפילה

מהי "תפילה" ברוחניות. "תפילה" הינה חיסרון, רצון למצב יותר גבוה מהמצב שהאדם נמצא בו. זו עבודה שבלב, צעקה מתוך הלב ללא שום שפה או מילים. בשפת הקבלה אנו לומדים ש"תפילה" נקראת העלאת מ"ן (מיין נוקבין) כאשר מלכות רוצה לעלות לבינה. את סידור התפילה המציאו אנשי הכנסת הגדולה, כשעם ישראל נפל מהכרת האלוקות, מהעולם הרוחני לעולם הזה, במטרה לשמור על איזשהו קשר עם הרוחניות. וודאי שזה היה נכון רק לזמן הקצוב של הגלות וזה לא נקרא "תפילה". היום הגענו למצב שאנחנו צריכים להתחיל לעבוד מהלב, מאותה נקודה שבלב שמושכת אותנו חזרה לרוחניות, ל"בינה".