Home >> מילון מושגים >> תלמיד חכם
תלמיד חכם

תלמיד חכם

מה הוא העיקר בזמן לימוד חכמת הקבלה ומה זאת אומרת להיות "תלמיד חכם". העיקר בזמן הלימוד הוא כל הזמן להחזיק בכוונה. לכן כתוב "לא החכם לומד" ולכן מי שלומד תורה, מי שלומד איך לקבל אור חכמה נקרא "תלמיד חכם". כלומר "תלמיד חכם" הוא כל מי שלומד מהבורא ומקבל את התכונה שלו על מנת להשפיע ואז על ידי כך הוא הופך להיות כלי לאור החכמה. לכן מספיק להיות בכוונה, כמו שכתוב "הלוואי שיתפלל כל היום", שפירוש הדבר שישתוקק לשינוי עצמי על ידי הסגולה הזאת של לימוד התורה.