Home >> עצות וקטעים >> תירגום לרוחניות
רוחניות - בני ברוך

תירגום לרוחניות

בזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולהשתדל לכלול אותו איתנו.

ואנחנו צריכים להשתדל ולהתאמץ לכלול את כל העולם בתיקון שלנו. שאר האנשים יודעים לצעוק רק על מילוי גשמי ואנחנו צריכים לתרגם את החיסרון שלהם לצורך רוחני, כי רק האור יכול למלא את האדם. ובזמן הלימוד עלינו לחשוב על כל העולם ולחבר אותו איתנו יחד, וכך נצליח.