Home >> מילון מושגים >> תיבת נוח
תיבת נוח

תיבת נוח

מהי תיבת נוח ברוחניות ? האדם בונה לעצמו את תיבת נוח מאנשים זרים, מאנשים שהוא היה דוחה אותם, הוא לא רואה פרצופים, הוא לא רואה התנהגות והוא גם לא רואה אופי אלא הוא רואה את הרצון הפנימי שלהם והוא צריך לבנות מהפנימיות שלהם, מהרצונות האלו, את אותו הגוף שאליו הוא רוצה להשפיע, את אותו הגוף שממנו הוא רוצה להתפעל.

העבודה איתם הינה הדדית, כולם מספקים לכולם את הרגשת הערבות, הרגשת התמיכה, הרגשת הכוח להתפתחות להשפעה וזה פועל כרחם שמתפתח שם בעיבור יניקה מוחין עד הלידה. כל זה מהווה לנו קבוצה והקשר שלנו איתה מתפתח במצב בו אנחנו מתחילים כבר לקבל ממנה ודרכה אורות.

היום הגענו למצב שבו כל העולם נכנס לאותה ההתפתחות, לאותה התיבה שאנחנו בונים כרחם הכללי. אותו רחם הכללי, הוא יהיה רחם לכל האנושות.