Home >> עצות וקטעים >> תוצאות המחאה

תוצאות המחאה

עלינו להשקיע הכל בהפצה פנימית וחיצונית ולקבל את התוצאה באהבה.

אנחנו צריכים להשפיע את מה שיש לנו כלפי העם, להכניס את הרעיון שלנו כמה שיותר – חוברות, פלאיירים, שידורים, מוסיקה, הסברה וכו', בלי להסתכל על התוצאה החיצונית של המחאה. התוצאה לא תלויה בנו. אני צריך להשקיע כמה שאני יכול, בהפצה חיצונית ובחיבור פנימי, ולקבל באהבה את כל מה שיקרה, כי הכל מכוון מלמעלה לטובת ההתקדמות.