Home >> מילון מושגים >> שערות
שערות

שערות

מהו הפירוש של המושג "שערות" בחכמת הקבלה. "שערות" זהו מנגנון מיוחד של הקשר בין העליון לתחתון. המנגנון הזה נקרא "שערות" מהמילה "סוער", "סערה", שהעליון רוצה לתת לתחתון כול מה שיש לו, אך חייב להגביל את עצמו ולתת לו רק מעט, בהתאם לדרגת התחתון, בהתאם ליכולת של התחתון לקלוט ולא להישבר. אנחנו לומדים בפעם הראשונה על ההגבלה הזאת שהעליון לוקח על עצמו בכוח, כשפרצוף ס"ג, דרגת בינה, הנקרא "א-לוהים", רוצה להשפיע למטה ולא מסוגל להשפיע כי התחתונים לא יכולים לקבל. אז במצב זה הוא סוער וכדי בכל זאת להשפיע לתחתון לפחות משהו הוא מתלבש בלבוש מיוחד שנקרא "שערות", ודרך הלבוש הזה הוא מקטין את עצמו באופן משמעותי. הפרצופים האלו החיצוניים שהעליון מתלבש בהם לא גורמים רק להמעטת האור בכל מיני הכיוונים, אלא הם מביאים לשינוי בתוכן, במהות הפנימית של ההשפעה. הם חייבים להיות שונים כל עוד יש אי-התאמה בין העליון לתחתון, ולכן רק בגמר התיקון פרצופי השערות האלו נעלמים והופכים להיות מסכים ואור חוזר.