Home >> מילון מושגים >> שמן וקטורת
שמן וקטורת

שמן וקטורת

על משמעות הכתוב בספר הזוהר "שמן וקטורת ישמח לב". "לב" פירושו רצון, "קטורת" פירושה אור החסדים, אור חוזר, ו"שמן" פירושו אור חכמה. ולפי כך הכתוב "שמן וקטורת ישמח לב" מדבר ברצון שיש בו אור חסדים, מסך ואור חוזר, ואז הוא כבר יכול לקבל אור חכמה בתוכו ולכן זה נקרא שמחת הלב, שמחת הרצון.