Home >> מילון מושגים >> שמירת שבת
שבת

שמירת שבת

מהי שמירת שבת ברוחניות. שמירת שבת, זאת אומרת שכל החיים, בכל המדרגות, בכל המצבים, בכל מה שאתה, אתה חייב להיות מכוון לגמה"ת ואז אתה לא סוטה מהדרך, מהקו האמצעי. זאת אומרת יום ראשון שני שלישי וכל שאר ימות השבוע אלו ימים כלפי השבת. אתה סופר את כל הצעדים שאתה עכשיו מבצע, את כל התכונות שאתה רוכש ומממש, וכל זה כדי להגיע לגמה"ת, לשבת, למעין עולם הבא.