Home >> מילון מושגים >> שכר ועונש
שכר ועונש

שכר ועונש

על "שכר" ו"עונש" שמרגישים אלו שהולכים בדרך הרוחנית. "שכר" ו"עונש" בדרך הרוחנית הוא מושג אחר לגמרי ממה שאנו רגילים אליו בגשמיות. בעולם שלנו מלמדים אותנו את חוקי החברה שלפיהם יש מעשים שעליהם מקבלים שכר ויש כאלה מעשים שעליהם מקבלים עונש. לעומת זאת כשאנו מדברים על דרך רוחנית, אנו מדברים רק בצורה מטרתית וצריכים להבין שיש כאן השגחה וההשגחה מכוּונת אותנו לתיקון. לכן היא מנהיגה אותנו ב"שכר" או ב"עונש" כדי לכוון אותנו ישר, נכון למטרה, כדי ללמד אותנו ב"ימין" וב"שמאל". כמו שההורים חייבים לעשות כך כלפי הילדים בעולם שלנו. ולכן האדם צריך להבין שכל הדברים הם מטרתיים, שגם ה"שכר" וגם ה"עונש" הם למעשה תיקונים שאנו צריכים לעבור אותם. והאדם יכול לקבל את זה נכון אך ורק כשהוא נמצא בסביבה הנכונה, כי אפשר להבין נכון את ההשגחה רק ע"י איתור המקום הנכון שבו ההשגחה צריכה בעצם לפעול.