Home >> מילון מושגים >> שכינה, גלות וגאולה
שכינה, גלות וגאולה

שכינה, גלות וגאולה

על המשמעות הרוחנית של המושגים "שכינה", "גלות" ו"גאולה". "שכינה" היא הכלי שבו מתגלה תכונת ההשפעה, מסך ואור חוזר, זהו כלי שנוצר מחיבור בין החלקים של הנשמות, שכל אחד מחבר אותם למרות הדחייה, שעל ידי זה המקום הזה מקבל מסך ואור חוזר, תכונת ההשפעה, כוונת ההשפעה. ולפי גודל כוונת ההשפעה שבתכונה הזאת, במסך ואור חוזר, שורֶה האור, הבורא. וכך באה לידי ביטוי כל העבודה שלנו, אנחנו נמצאים כל הזמן בשני מצבים "גלות" ו"גאולה", כאשר האות "אָלֵף" שבמילה "גאולה" לעומת ה"גלות", זה הבורא, האור, תכונת ההשפעה ששורה בתוך הכלי, בתוך הרצון המתוקן של הנברא.