Home >> מילון מושגים >> שושנה בין החוחים
שושנה בין החוחים

שושנה בין החוחים

מהי "שושנה בין החוחים" שעליה אנו לומדים בספר הזוהר. "השושנה" היא המלכות שכוללת בתוכה את כל הנשמות שרוצות להתחבר על ידי ביטול האגו שלהן, שאותו ניתן לבטל רק על-ידי המאור המחזיר למוטב. כל אחד שמשתוקק לגילוי העליון, הבורא, משתוקק ל"שושנה", למלכות, כי היא המקום שבו מתגלה הבורא. בזוהר אנו לומדים על המקום הזה, על אופן בנייתו על ידי האור שפועל עליו שם באותם הרצונות שרוצים לגלות אותו, שמוכנים להתחבר למען זה, למרות ה"חוחים", ה"קוצים", ההפרעות שמתגלות נגד החיבור. אלה שרוצים לגלות את הבורא, מוכנים לחיות עם ה"קוצים" הללו ודרכם להגיע ל"שושנה".