Home >> מילון מושגים >> שבעים אומות העולם, עמלק, לב האבן
שבעים אומות העולם

שבעים אומות העולם, עמלק, לב האבן

מהו הפירוש הרוחני של המושגים "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן". "שבעים אומות העולם", "עמלק" ו"לב האבן", כל המושגים האלו מגדירים את סוגי הרצון לקבל שקיימים בנו. יש בנו רצונות שנקראים "שבעים אומות העולם", אותם אנו צריכים לתקן מ"על מנת לקבל" ל"על מנת להשפיע" בעזרת האור המחזיר למוטב אותו אנו מושכים. רצונות אלו הם שבעים במספר כי זעיר אנפין כלול משבעים ספירות, שבע כפול עשר. כמו כן יש בנו גם כאלה רצונות שלגמרי לא מגיבים לאור, אין להם שום מגע עם האור שאנחנו מושכים ועל ידו אנו מיתקנים, רצונות כאלה נקראים "לב האבן", רצונות אלו ניתן רק להפרידם ע"י האור ואי-אפשר לתקנם עד גמר התיקון. כללות הרצון הזה שאסור לגעת בו כי אי-אפשר לתקן אותו נקרא "עמלק", שהוא ראשי תיבות של "על מנת לקבל".