Home >> עצות וקטעים >> רשת החיבור

רשת החיבור

מהו מקום החיבור ?
בקבוצה קיים רצון אחד למטרה אחת שביררו חברי הקבוצה. בין החברים נמצאת רשת של קשרים שלעומקה יש לחדור, מעבר למריבות ולשנאה וכל מה שנתפס למראית העין. כי בעומק הקשר, שם בפנים, נגלה אהבה, חיבור ואיחוד. זוהי פנימיות הכלי, משם נשאב כוחות, שם כוח האור, הבורא.

בפנימיות, ובעוצמת החיבור הזו, עלי להשתדל להיות קשור כל הזמן. ואז אגלה שלמעשה רק אני חסר באיחוד הזה.מה שיוביל אותי לתפילה לתיקון כדי שאוכל לגרום לשלימות הכלי, כי רק בי תלויה כל השלימות, כי רק אני לא מתוקן.תפילה זו, לתיקון עצמי לטובת הכלל, נקראת תפילת רבים.