Home >> מילון מושגים >> רשימו ומסך
רשימו ומסך

רשימו ומסך

מהי המשמעות של המושגים הקבליים "רשימו" ו-"מסך". "רשימו" זה איזושהי תמונה מהמצב הרוחני, שהיא ממש אותה התמונה, אלא רק שהיא לפני המימוש שלה. "רשימו" כלול מ"כלי" ו"אור", מ"רשימו דעביות" ומ"רשימו דהתלבשות", מחיסרון מצד אחד וממילוי מהצד השני. וה"מסך" הוא זה שמקשר ביניהם, מה שעושה מה"רשימו" מצב רוחני. לדוגמא, בעולם שלנו, ישְׁנה מסעדה ויש תיאבון, אבל אני צריך להביא את עצמי למסעדה, לשלם כסף, לקבל אוכל, ואז למלאות את עצמי. כלומר, צריכים לעשות כמה פעולות של יגיעה, תשלום ורק אז מתקבל המילוי. אז התנאים, שיש רעבון מצד אחד ומילוי מצד השני, זה נקרא "רשימו", וכל היתר, היגיעה שלי, התשלום והמימוש זה נקרא "מסך". דוגמה נוספת: "רשימו" זה כמו נתון שנמצא במחשב בדיסק הקשיח, וכשמפעילים את המחשב בלחיצה על הכפתור והנתון הזה מופיע על המסך, זה כבר נקרא מימוש.