Home >> מילון מושגים >> רשימות

רשימות

הרשימות נולדו משבירת הכלים, שבהן התערבבו כל הכלים, השפעה וקבלה לפי הגודל, לפי העובי, לפי התכונות שלהם, בערבוביה כזאת. הערבוביה הזאת היא ערבוביה רב גוונית. מי שהיה גבוה נפל יותר עמוק. אם זה שייך לכתר אז זה נפל לבינה ובינה נפלה למלכות ומלכות לבינה ובחזרה לכתר. ואם זה זעיר אנפין אז יש לו אריך אנפין, זאת אומרת החכמה וזעיר אנפין קשורות זה לזה, בינה וכתר קשורות.
הרשימות מתגלות מכאן ועד גמר התיקון בשרשרת אחת שלא תלויה בדיוק בכך שאתה מכין את עצמך, אלא אנחנו מדברים על בעיתו, הן כל הזמן מתגלות. השאלה הנשאלת היא האם אתה מוכן לרשימו שמתגלה או לא? הרשימו שמתגלה, מתגלה בכלים שלך. זאת אומרת, האם אתה קיבלת את התמונה הזאת והתמונה הזאת היא יפה, נעימה לך או לא? האם הכנת את עצמך לקבל אותה כטוב ומיטיב לרעים ולטובים, שאתה מברך על הטוב כמו על הרע ועל הרע כמו על הטוב? האם אתה נמצא בלמעלה מדעתך ומקבל כל ההתגלות שבאה כהתגלות מלמעלה לטובתך, ואז הכול טוב, אתה מתוקן. במילים אחרות אתה מתעלה מעל האגו, לא שאתה חסיד אלא אתה מתעלה מעל האגו באמונה למעלה מהדעת, שיש לך כוח השפעה יותר מכוח קבלה. זה נקרא "אמונה למעלה מהדעת". אז כל דבר שמתגלה ודאי שזה לטובה, ודאי שאתה שמח. הסימן לזה הוא שמחה.
רשימו זה עולם שלם, זאת אומרת, הרשימו נותן לך את הרגשת העולם. כל מה שאתה מרגיש עכשיו הוא תוצאה שלרשימו מסוים שהתעורר בך ונותן לך את הרגשת העולם. תוך שנייה עוברים בך אולי עוד עשרות אם לא יותר רשימות, וכך אתה רואה את העולם.