Home >> עצות וקטעים >> רצון לא רגיל
רצון לא רגיל

רצון לא רגיל

מה עלי לעשות עם הרצון הרוחני החדש שמתעורר בי? אנחנו צריכים לברך על כך שאנחנו בקשר על העליון ולא בניתוק ממנו. מכל האנושות הבורא בחר בי להרגיש את החיסרון אליו. אם אני מתייחס לחיסרון הזה כמו אל כל החסרונות האחרים שאני מרגיש, הוא לא נוח לי ואני רוצה למלא אותו בעל מנת לקבל. אבל החיסרון הזה יכול להתמלא רק בעל מנת להשפיע. זה חיסרון מסוג אחר, שבשביל להינות ממנו צריך לתת ולא לקבל… כשמתעורר בי הרצון הזה אני צריך להתייחס אליו בצורה שונה מהדרך שבה התייחסתי לרצונות שלי עד היום, כי זה רצון חדש ששייך למימד חדש, וכיוון ההתפתחות שלו חייב להיות שונה. עכשיו תשומת הלב שלי צריכה להיות להגדלת החיסרון ולא למילוי שלו. חכמת הקבלה היא הסביבה הנכונה עבור החיסרון הזה, כי בה לומדים איך לפתח אותו, איך לעבוד איתו. אני צריך לסדר את הקבוצה, המורה והספרים כלפי אותו הרצון החדש שבי ולגדל אותו כאדם, כדרגת המדבר, אחרת הוא לא יגדל. ואם אני אנסה להשתמש בחיסרון הזה על מנת לקבל אני אקבל רק מכות.