Home >> עצות וקטעים >> קשר וירטואלי
קשר - חכמת הקבלה

קשר וירטואלי

חיבור וירטואלי הוא חיבור לקבוצה, אבל מחייב את האדם לבדיקה יתרה על עצמו.

בזה שאדם פותח את האינטרנט ומתחבר אלינו, הוא כבר נמצא איתנו יחד, בקבוצה. לא לכולם יש אפשרות להיפגש בצורה פיסית, אבל מי שמתחבר וירטואלית בלבד צריך להקפיד שהוא לא חי באשליה. הקשר הפיסי בכל זאת עוזר לעבור את המצבים מהר יותר וברור יותר, והוא מזרז את הזמן. לכן הוא עדיף.