Home >> מילון מושגים >> קליפת נוגה
קליפת נוגה

קליפת נוגה

מהי "קליפת נוגה" ומה זה נקרא "לעבור דרך קליפת נוגה לתוכן הפרי".  קליפה זה לא תמיד רע, הקליפה שומרת על הכלי, על הפרי, היא באה כדי להגן על משהו שגדל. "קליפת נוגה" שייכת למין הזה של הקליפות, שלא נותנות לאדם להתקרב לקדושה, לצד ימין, עד שהוא לא נפטר מג' הקליפות הטמאות שבצד שמאל ולכן קליפת נוגה נמצאת באמצע בין הטוב ובין הרע . האדם צריך להתפטר מצד שמאל ולהרגיש שהוא נמצא ממש בתוך "קליפת נוגה", ממש באמצע, שהוא בעל בחירה, תלוי באוויר, שאין לו בשביל מה להתקדם ובשביל מה להתקיים, ואז הוא עושה בחירה למעלה מהדעת והולך לכף ימין. זה נקרא שהוא עובר דרך "קליפת נוגה" לתוכן ה"פרי", כלומר נותן לאור, לרצון להשפיע, לשלוט על הרצון לקבל שלו ולהפוך אותו לטוב. התלבשות הקדושה על הרצון לקבל, על הקליפה, זה מה שעושה אותו לטוב.