Home >> מילון מושגים >> קורבן
קורבן

קורבן

מהו "קורבן" ברוחניות. "קורבן" הוא מלשון "קרוב". "להקריב קורבן" פירושו להקריב את הרצונות האגואיסטיים שלנו לכוונה "על מנת להשפיע" עוד ועוד ועוד. "קורבנות" מקריבים במצבים שבהם אפשר לקחת עוד קצת מהרצון לקבל המקולקל, עוד פירורים קטנים ולהעלות אותם יותר ויותר ל"על מנת להשפיע" ובכך להתקרב, להידמות לבורא. לקחת מעצמי רצונות, מהבהמה שבי, מהתבואה שבי, דהיינו מהדומם, מהצומח ומהחי שבי, ולהעלות אותם לדרגת האדם. זה נקרא שאני "מקריב קורבן". בכל רגע, בכל יום, בכל לילה ישנם קורבנות משלהם. יש "קורבן תמיד", שבכּל פעם, בכל רגע אנחנו צריכים לדאוג האם אנחנו מתקרבים לבורא ויש קורבנות שמקריבים כאשר מגיעים למצבים מיוחדים שנקראים "מועדים", "שבתות" וכולי.