Home >> שיעורי קבלה >> קבלה מעשית
קבלה מעשית

קבלה מעשית

לא יעזור לקרוא מאמרים על דרך לממש את חכמת הקבלה אלא מתוך מעשה ומימוש הדברים בלבד, תתחיל להבין את מה שטמון באותם מאמרים המציאות האמיתית, הבלתי תלויה באגו שלי, נקראת אלוקים וחוץ ממנה אין כלום הכלי הרוחני המתוקן שלך נמצא מחוצה לך, בזולת. רק תחבר אותו בצורה נכונה כל הבעיה היא הכוונה. והכוונה נבנית מחשיבות, אני מתכוון ומתכוונן למה שיותר חשוב לי "הפצת חכמת הקבלה" פירושה למסור לאחרים את ההשתוקקות של נקודת הרצון להתאחד עם הבורא כל הדברים שאנו עושים בעולם, נעשים באופן אוטומאטי לטובת הרצון לקבל שלנו, וצריך להיות מאמץ כנגד זה – כמה שאפשר ובכל האמצעים, להביא להתפתחות של חשיבות הרוחניות אתה לא יכול לפתוח את האגו שלך יותר מהמידה שבה חשובה לך המטרה. ולכן עלינו להיצמד כל הזמן ל"ימין" – שהמטרה היא החשובה ביותר הבורא נותן ערבות. ואילו חברי הקבוצה מעוררים בקשר ביניהם את הבורא דווקא הצורה המבלבלת שבה כתובים כתבי הקודש, מכוונת את הרצון לקבל, מקבלה להשפעה; הם גורמים ללומד להשקיע מאמץ שמעביר אותו מהתמונה הנוכחית לתמונה הרוחנית אם הראש שלך במטרה, כל השאר יסתדר מאליו בפעם הראשונה בהיסטוריה, יוצאת לאור מוזיקה עכשווית, שבה יש "ג' קווים" – היחס הנכון להתפתחות הרוחנית. האלבום "ספטמבר" של ארקדי דוכין האם בנית לעצמך כל מיני תומכים שמחזירים אותך לחשיבות המטרה? אם לא, החיים עוברים… שמאל זה עזר כנגדו. בלעדיו איננו יכולים להכיר את הבורא ולהתקרב אליו. כל הציור של הבורא זה האגו שלנו. נהפוך הוא וזה בורא