Home >> מילון מושגים >> צורות רוחניות, השכלה צורתית
צורות רוחניות

צורות רוחניות, השכלה צורתית

מהן הצורות שמתוארות בספר הזוהר ומהי השכלה צורתית – הגישה הנכונה ללימוד ספר הזוהר. אם לומדים את ספר הזוהר ללא כוונה לגלות בכל דבר שמתואר בו צורה רוחנית, צורה של קשר בין הנשמות, זה נקרא "לימוד חיצון" ו"קליפה", ולכן לא כדאי בכלל לפתוח את ספר הזוהר. אלא צריך להשתוקק להגיע לחיבור בין הלומדים ואז מתוכו אפשר לגלות את מה שכתוב בספר הזוהר. אם מתחברים יחד, אז בחיבור מתגלה הצורה הנכונה שהיא לגמרי שונה מזו שאנחנו יכולים לתאר לפני החיבור. כלומר החיבור הוא בעצם המקום שבו אפשר לראות ולהרגיש את הצורה, את התכונות שעליהן הספר מספר.

כל צורה וצורה חייבת להתגלוֹת בכל נשמה ונשמה ואת כל הצורות האלו אנחנו מגלים תמיד רק בקשר בינינו, כי שום דבר לא מתגלה בנשמה עצמה אלא רק בהתקשרויות בין הנשמות. וכשצורות ההתקשרות בינינו מתחברות יחד, אז הן מביאות לנו את דמות הבורא. כלומר צורת הבורא מתגלה בצורות החיבור, וצורות החיבור הן אותן הצורות הרוחניות שאנחנו לומדים עליהן. גישה כזאת ללימוד נקראת "השכלה צורתית", כי דרכה משיגים איך הצורה מלובשת בתוך החומר. החומר, רצון לקבל, כשהוא מתחיל להתחבר אז הוא אוגר בתוכו, אוסף בתוכו כל מיני צורות של התחברויות ומההתחברות בין החלקים, והצורות האלו, כולן בהדרגה, הן מביאות לנו את הציור של הבורא.