Home >> עצות וקטעים >> פתרון לצרות
חיבור

פתרון לצרות

מה עלינו לעשות כדי לפתור את הבעיות בעולם? אנחנו צריכים לרצות להתחבר, זה הכל. אם נרצה להתחבר, ולקרב את העולם לחיבור, הצרות של העולם ייפתרו. היחס הנכון הוא הדאגה לקשר ההדדי, להשפעה ההדדית.