Home >> מילון מושגים >> פרט וכלל שווים
פרט וכלל שווים

פרט וכלל שווים

מה קודם למה – ערבות בינינו והפצה לעולם? אנחנו צריכים, קודם כל, להגיע לערבות בינינו, ועלינו לעסוק בהפצה הפנימית כדבר ראשון. במקביל, אנחנו צריכים להיות כשופרו של משיח, ולעסוק בהפצה חיצונית, אבל צורת הקשר הפנימי בינינו משפיעה על כל העולם.