Home >> מילון מושגים >> פורים
פורים

פורים

מהו פורים ברוחניות ? פורים הוא חג מיוחד. החגים שלנו אינם חגים שמקורם בעולם הזה כמו שמתייחסים לכך כל יתר העמים, אלא החגים והמועדים שלנו הם סימנים, מצבים בסולם המדרגות לרוחניות בזמן שאנו עולים מכאן ועד א"ס בהשתוות הצורה לבורא, באהבה ובחיבור בינינו. כל מדרגה עליונה מכילה את כל המדרגות הקטנות ממנה שהם המרכיבים שלה. אנו לומדים שעם ישראל קיבל על עצמו לתקן את טבע האדם ולהביא אח"כ את כל האנושות לאותו התיקון, ובמגילת אסתר אנחנו לומדים איך אנחנו מגיעים ליישום המטרה הזאת. פורים מייצג את השגת המטרה והאור שמאיר בדרגה שנקראת פורים הוא הגדול ביותר וכולל את כל שאר הדרגות הקודמות, לכן כתוב שבעתיד כל המועדים יתבטלו חוץ מחג הפורים.