Home >> כללי >> ערב שבת
שבת

ערב שבת

מהו ערב שבת ברוחניות. מדובר על הרצונות שלנו, איך שהם מתחברים יחד לאיחוד מיוחד שנקרא ערב שבת, שהוא סיכום של כל התיקונים שעשינו במדרגה בה אנו נמצאים. עברנו את כל התיקונים בחג"ת נה"י, הגענו לסיום שלהם, וזה נקרא המדרגה השביעית, שבת. במדרגה זו אנחנו לא מבצעים אף תיקון נוסף, אלא החיבור בין כולם שנעשה ביום השישי מתגלה לנו והגילוי שלו הוא המצב המיוחד הזה, שנקרא שבת. בגילוי הזה אנחנו לא מבצעים שום פעולה אלא הגילוי מגיע מלמעלה לכן זה נקרא התערותא דלעילא (התעוררות מלמעלה). לכן זה יום מיוחד ועורכים בו סעודה, עם חלות ,שולחן ערוך ,נרות וזימון וכן הלאה, כל מה ששייך לאותו המעמד של קבלת האור בתוך הכלי. לאחר החיבור שעשינו בינינו בשישה הדרגות, חג"ת נה"י, אנו מגיעים למימוש החיבור ובתוך החיבור הזה מתגלה האור בהתאם לחוק השתוות הצורה והוא נקרא שבת, מעיין עולם הבא, חלק מאותו התיקון הגדול שאותו נעשה בין כולם ובכלי השלם.