Home >> עצות וקטעים >> ערבות
ערבות

ערבות

אנו צריכים לברר מה זו ערבות ובשביל מה אנחנו צריכים אותה. בכנס אנחנו צריכים לעסוק כל הזמן בפירוש המילה "ערבות". מי ערב למי? בשביל מה ערבים? מה נותנת לי הערבות? עד כמה אני זקוק לערבות? מה אני צריך לתת ומה אחרים צריכים לתת? "ערבות" היא מילה עמוקה, מפחידה ומחייבת. זה הכלי שבו מתגלה הכול. לפי מידת הערבות שאנו משיגים אנו עוברים מחושך לאור, מהעולם הזה לגילוי העולם הרוחני. הכול תלוי בערבות. לכן אנו צריכים לפרש את המילה ערבות יותר ויותר נכון, ולברר את תוכן המילה הזו, שתהיה כמה שיותר קרובה אלינו, לדאגה, לחרדה, ולציפיות שלנו.