Home >> מילון מושגים >> ערבות, מסירות נפש
ערבות, מסירות נפש

ערבות, מסירות נפש

מהן "ערבות" ו"מסירות נפש" בעבודה הרוחנית. "ערבות" היא מערכת הקשר בינינו שמצד אחד כל אחד מרגיש בה את עצמו ומצד שני מעל הרגש הזה של עצמו הוא מרגיש בה שהוא נמצא בקשר הדוק עם האחרים. באופן שהקשר הזה, בדומה לקורי עכביש, לא מאפשר לו שום תנועה חופשית. אם האדם רוצה להיות מסור באופן כזה לחברה, והוא רוצה להיות יחד עם החברים "כאיש אחד בלב אחד", גם בכניסות וגם ביציאות, שבכל דבר הוא רוצה להיות קשור לרשת הזאת, ושחוץ מהרשת הזאת תישאר לו רק נקודה אחת, שבה גם כן הוא רוצה כל הזמן למסור את עצמו לרשת הזאת ביתר כוח, אז זה נקרא "מסירות נפש". עד כמה שהאדם מוסר את עצמו לזה, במידה הזאת האור העליון פועל עליו ועושה ממנו חלק מהרשת. וכשהאדם הופך להיות חלק מהרשת הזאת, הוא מרגיש מצד אחד שהוא מסור לכל הרשת, ומצד השני הוא מרגיש שכל הרשת הזאת היא שלו.