Home >> מילון מושגים >> עצמאות

עצמאות

מהי עצמאות ברוחניות ?

משמעות העצמאות היא להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. זו הסיבה היחידה לבריאה, הכול מתבטא במילה אחת, דבקות.

 

אף אחד לא שאל אם לברוא או לא לברוא את הבריאה וכל אחד מאיתנו, בזה אין בחירה, בזה אין שום חרות. החרות שלך היא רק במימוש, שתגיע בחיסרון שלך הנכון לאותה המטרה שנקובה מראש.

 

עצמאות היא בזה שהאדם מתעלה מעל האגו שלו באותו האור שהוא מקבל, הוא מקבל אותו בתנאי שהוא דורש, גם האור הוא על חשבונו, הוא מייצר אותו והוא גם משתמש בו. הוא מקבל את הכוח ומתחיל לתקן את עצמו, הוא נהיה עצמאי בזה שהוא צריך לתקן את הרצון, ולא מסכים עם מה שדורש תיקון, הוא מודד את הכלים שלו ואת היכולות שלו וכך הוא בונה את עצמו, זה נקרא עצמאי.
למה? כמו שכתוב, להיות עם חופשי בארצנו, להיות חופשי ברצון שלי, שאני עושה עימו מה שאני רוצה. ארץ זה ממילה רצון, זו העצמאות. כשתגיע, תחגוג.