Home >> מילון מושגים >> עץ השדה, פירות, ט"ו בשבט
ט"ו בשבט

עץ השדה, פירות, ט"ו בשבט

מהי המשמעות הרוחנית של הכתוב "כי האדם עץ השדה" ומה מסמל לנו החג ט"ו בשבט. השגת השורש של קיום המציאות נקראת "פירות", והחיים הרוחניים של האדם המשיג את השורש נקראים "טיפול בעץ" המביא את ה"פירות". לכן כתוב "כי האדם עץ השדה" כי אנחנו צריכים לטפל ברצון לקבל שלנו, שעל ידי התפתחותו נרכוש ת ה-"רצון להשפיע", הנקרא "עץ השדה". ואחר כך, כשמגיעים לשימוש ברצון לקבל בעל מנת להשפיע, זה נקרא שמגיעים ל"פירות", שהם גמר התיקון של האדם, המצב הבשל שלו. ואז באמת יש מקום לחגוג כי בכך מגיעים לסיום של כל תהליך התיקון. וזהו המשמעות של חג ט"ו בשבט.