Home >> מילון מושגים >> על רגל אחת
על רגל אחת

על רגל אחת

מהו “על רגל אחת” ברוחניות ? הגר שבא לפני הלל, מה הוא אמר לו על השאלה למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת? זאת אומרת אני רוצה רק עיקרון אחד. אם זה אמת, אז יש רק אחת, ורק בזה שאני אעמוד, תן לי את אותו העיקרון, עיקרון אחד שעל ידו אני בטוח מגיע למטרת הבריאה. אז הלל הזקן לא אומר לו "ואהבת לרעך כמוך", כי מדובר באדם שעדיין נמצא לפני כל התיקונים, אלא הוא אומר לו "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך" זאת אומרת תגיע למידה כזו שבה אתה מנטרל את האגו שלך ואח"כ תהפוך אותו גם להשפעה.