Home >> מילון מושגים >> עין הרע
עין הרע

עין הרע

מה זה "עין הרע" ברוחניות? "עין רע" זה נקרא הקנאה שבאה ממישהו. זה קורה מפני שאנחנו נמצאים ברשת הכוחות, הרצונות בינינו, אז מי שמקנא בך הוא כאילו מוריד ממך את הכוח. במקום אהבה, במקום חיבור, הוא נותן לך כוח שלילי. אם זה אנשים מבחוץ, מילא, מה לעשות, העולם המקולקל וכך אנחנו מתקדמים אבל אם זה אדם מבפנים, מחבר, אז אתה אשם שהזמנת ממנו תגובה כזאת, ובכך פגמת בו ובעצמך. אתה הזמנת את העין רע הזה, והוא לא אשם, כי הוא עדיין לא מתוקן.